کمربندی میانی، ورودی شهرک زعفرانیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟