کمربندی میانی، نرسیده به پل کابلی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟