نبش رفوژ میدان رجائی شهر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟