رمپ خروجی پل کابلی ، به سمت دروازه تهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟