میدان فهمیده ، ورودی رشدیه ۱

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟