میدان فهمیده ، ورودی رشدیه ۲

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟