میدان فهمیده نرسیده به ورودی باغمیشه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟