میدان فهمیده به سمت ولیعصر خروجی عباسی ۱

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟