میدان فهمیده به سمت ولیعصر خروجی عباسی ۲

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟