ورودی میدان فهمیده از سمت ولیعصر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟