استاد شهریار بعد از تقاطع گلکار ، مسیر رفت به ولیعصر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟