خیابان دانشگاه تقاطع کمربندی میانی رفت به زعفرانیه

بررسی اجمالی

این دو تابلو قابلیت ادغام دارد.

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟