چایکنار، پیشانی ضلع شمالی زیرگذر آبرسان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟