استاد شهریار مقابل باغلارباغی لاین رفت به آبرسان (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟