استاد شهریار مقابل باغلارباغی لاین رفت به آبرسان (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟