آبرسان، بلواراستادشهریار، روبه روی بیمارستان شهریار، رفت به بازار (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟