آبرسان، بلوار استاد شهریار، روبه روی بیمارستان شهریار، رفت به ولیعصر (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟