استاد شهریار، پل جواهر، مسیر رفت به بازار (پایین)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟