استاد شهریار، پل جواهر، مسیر رفت به ولیعصر (بالا)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟