استاد شهریار، پل جواهر، مسیر رفت به ولیعصر (پایین)

بررسی اجمالی

جزئیات

لوکیشن

اطراف این مکان چیست ؟