چایکنار، مقابل پارک شمس، مسیر رفت به بازار (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟