چایکنار، مقابل پارک شمس، مسیر رفت آبرسان (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟