خیابان هفت تیر، رفت به بیمارستان شمس، دید از آبرسان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟