استاد شهریار، خیابان گلکار، مقابل بیمه تامین اجتماعی، رفت به چایکنار

بررسی اجمالی

جزئیات

لوکیشن

اطراف این مکان چیست ؟