استاد شهریار، خیابان گلکار، مقابل بیمه تامین اجتماعی، رفت به ولیعصر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟