سه راهی ولیعصر، مسیر رفت به راهنمایی (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟