سه راهی ولیعصر، مسیر رفت به راهنمایی (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟