ائل گلی، ابتدای کوی قدس، مسیر برگشت از ائل گولی (کندرو)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟