ائل گلی، شهید باکری، رفت به میدان ائل گلی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟