ائل گلی، شهید باکری، برگشت از میدان ائل گلی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟