محوطه پاسگاه پلیس راه بناب-عجب شیر، دید از بناب

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟