میدان جهاد، رفت به نصف راه (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟