میدان جهاد، رفت به نصف راه (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟