خیابان سلیمان خاطر، مسیر رفت به ابوریحان (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟