خیابان سلیمان خاطر، مسیر رفت به منظریه (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟