بازار، پل دارایی، میدان نماز به سمت میدان دانسشرا

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟