بزرگراه آزادی، دید از فرودگاه (بلوار آذربایجان)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟