بزرگراه آزادی، دید از نصف راه به سمت میدان آذربایجان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟