چایکنار، پل قاری، دید از ولیعصر جنب پاساژ فیروزه (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟