چایکنار، پل قاری به سمت ولیعصر دید از مخابرات (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟