پل قاری، نبش دوربرگردان پل قاری به سمت بازار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟