ورودی شهر از تهران به تبریز، قبل از بستنی وحید (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟