ورودی شهر از تهران به تبریز، قبل از بستنی وحید (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟