خروجی شهر از تبریز به تهران، جنب بستنی وحید (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟