پل تقاطع دانشگاه آزاد اسلامی اهر، دید از اهر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟