اتوبان تبریز-ایلخچی، پل تقاطع سهند، دید از تبریز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟