ولیعصر، بلوار شفیع زاده، رفت به فهمیده

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟