استاد شهریار، چایکنار، مقابل شهرداری منطقه یک، رفت به آبرسان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟