استاد شهریار، مقابل پتروشیمی، رفت به ولیعصر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟