استاد شهریار، مقابل پتروشیمی، رفت به بازار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟